Organizaciona struktura

Udruženje je registrovano kao udruženje građana te, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Federacije BiH i Statutom Udruženja, ima Skupštinu, Upravni odbor, Predsjednika. Savez zastupaju i predstavljaju predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora Saveza, predsjednik Skupštine Saveza. U poslovima zastupanja i predstavljanja Saveza predsjednik Upravnog odbora nastupa i predstavlja se kao predsjednik Saveza.

Organizacija i struktura sporta

Zakon o sportu ZE – DO kantona (“Sl.novine ZE – DO kantona”, broj: 11/02, 1/04, 9/11) određuje da se sportske organizacije mogu osnovati kao udruženja građana, privredna društva i ustanove.

Sportski savezi, društva, udruženja i klubovi koji djeluju u općini Zavidovići,  upisani su u Registar udruženja građana ZE-DO kantona kod kantonalnog Ministarstva za pravosuđe i upravu, vode se kao pravna lica u Registru poslovnih subjekata kod Službe za statistiku za područje ZE-DO kantona i registrovani su kao porezni obveznici kod Kantonalnog poreznog ureda Zenica.

Na osnovu dokumentacije o upisu u Registar udruženja građana, Registar poslovnih subjekata i Registar poreznih obveznika, klubovi, udurženja, društva i savezi se evidentiraju kod nadležnih  službi uprave Općine i Kantona, gdje svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa Zakonom o sportu ZE-DO kantona (“Službene novine ZE-DO kantona”, broj 11/02, 1/04 i 9/11).

Organizovanje sportskih takmičenja i sportskih priredbi regulisana su Zakonom o sportu ZE – DO kantona.

Podaci u ovoj Informaciji o sportskim organizacijama na području općine Zavidovići korišteni su iz izvještaja koje su klubovi, savezi, društva i udruženja dostavljali nadležnoj Službi prilikom apliciranja za općinska budžetska sredstva, kao i podaci prikupljeni usmenim i pismenim putem od Sportskih Saveza sa područja općine Zavidovići i od ostalih sportskih subjekata.